Det var sterke reaksjoner på stortingsmeldingen om ulv som ble framlagt rett før påske. Den var dyster lesning for Innlandet. Regjeringen går inn for å opprettholde dagens bestandsmål for ulv, med tre helnorske ulvekull hvert år. Riktignok åpnes det for å ta med ulvestammene i grenseområdene, slik beitenæringen har krevd. Men da er antall familiegrupper med ulv økt til åtte. I tillegg utvides ulvesonen i deler av grenseområdene i Hedmark.

En oppskrift for å skape økt konflikt, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Det synes vi er en treffende beskrivelse. Bare på ett punkt tilgodesees Hedmark i ulvemeldingen. Det gjelder bevilgninger til konfliktdempende tiltak. I det ligger også en erkjennelse fra regjeringen av at denne stortingsmeldingen vil øke konfliktnivået, ikke dempe det.

Dessverre må vi konstatere at beitenæringen ikke har sterk nok politisk innflytelse i de politiske partiene. De som må bære omkostningene for dagens rovdyrpolitikk får lite gehør. I stedet er det de folkerike områdene hvor rovdyr ikke oppholder seg det lyttes til. Bygdene i Innlandet må i en helt annen grad jobbe mot politiske beslutningstakere og skape forståelse i opinionen for sin situasjon.

Høyres Gunnar Gundersen har gått i spiss mot egen regjering for å forsøke å få gjennomslag. Dette arbeidet må fortsette. Vi registrerer at også Arbeiderpartiets Knut Storberget uttaler seg kritisk til stortingsmeldingen om ulv. Også han er motstander av en utvidelse av rovdyrsonen.

Det er på Stortinget dette nå avgjøres. Regjeringen vil håpe at den får Arbeiderpartiet med på et flertall for ny ulvemelding. I så fall er saken avgjort. Det har stor betydning at hedmarksbenken i alle partier nå jobber sammen for å få endret rovdyrpolitikken. I rovdyrsonen er beitenæringen i realiteten i ferd med å bli avviklet. Det er en alvorlig situasjon som ingen regjering bør forholde seg passiv til. Også utmarksområder endrer seg som en følge av rovdyr. Så langt har miljøminister Vidar Helgesen (H) ikke vektlagt dette.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00