Den rødgrønne regjeringen innførte som kjent 14 uker pappaperm etter barnefødsel. Tok ikke fedrene ut sine 14 uker, mistet familien retten til disse ukene. Innføringen av 14 uker fedrekvote førte til at nesten hver tredje far tok ut mer enn 10 uker permisjon.

Den borgerlige regjeringen reduserte i 2014 permisjonen til 10 uker. Dette var tilbake til nivået vi hadde i 2009. Resultatet er ikke til å ta feil av. Nå er det bare ti prosent av fedrene som tar ut mer enn ti uker pappaperm. Høyres begrunnelse har vært at familien skal ha valgfrihet til selv å disponere permisjonen. Familien kjenner best selv sine behov, og politikerne skal i minst mulig grad styre enkeltindividene.

Striden rundt fedrekvoten speiler klassiske politiske skillelinjer som har preget historien. Partiene som vil få til en ønsket politisk utvikling gjennom lovregulering av livene våre, står mot de partiene som vil at enkeltmennesket skal ha størst mulig bestemmelsesrett over eget liv.

For de sistnevnte oppstår problemet når enkeltindividene ikke oppfører seg slik at vi når politiske mål vi er enige om. I dette tilfellet ser vi at fedrene rett og slett ikke prioriterer permisjon med sine barn etter fødselen når det ikke er noe å tjene på det. Mødrene stikker av med mesteparten av permisjonen hvis den ikke er øremerket fedrene.

Heldigvis har vi en næringsminister som slår alarm når utviklingen ikke er slik hun håpet. Monica Mæland (H) stemte mot forslaget da Høyre vedtok å redusere fedrekvoten i 2014. Statistikken viser at hun har fått rett. Det er viktig for likestillingen at menn og kvinner tar mest mulig felles ansvar for barn og hjem. Det er også Høyre enig i. Å gjøre den øremerkede fedrekvoten mindre har ført til at utviklingen på dette feltet går motsatt veg av det vi ønsker. Da er det bare en ting å gjøre: Svelg stoltheten og gjeninnfør 14 uker øremerket fedrekvote.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00