Kir­ke­ver­gen i Rings­aker får an­ta­ke­lig 7,5 mil­li­o­ner kro­ner til rå­dig­het for å ved­li­ke­hol­de kir­ke­byg­ge­ne i kom­mu­nen. Egent­lig er det be­hov for seks gan­ger så mye pen­ger. Kom­mu­ne­ne har an­svar for å be­vil­ge nød­ven­di­ge mid­ler til in­ves­te­rin­ger i kir­ke­ne, og bare i Rings­aker er det alt­så be­reg­net et et­ter­slep på ved­li­ke­hold på om lag 60 mil­li­o­ner kro­ner. Som HA for­tal­te i går, har Rings­aker kir­ke­li­ge fel­les­råd bedt om 1,5 mil­li­o­ner år­lig for å re­stau­re­re kir­ke­byg­ge­ne og 500.000 til eks­tra­or­di­nært ved­li­ke­hold. Det er ment å i alle fall stop­pe van­net fra å ren­ne inn gjen­nom ta­ket på Stav­sjø kir­ke.

Si­tua­sjo­nen er lan­gt fra spe­si­ell for Rings­aker. Kir­ke­lig ar­beids­gi­ver- og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­sjon (KA) gjen­nom­fø­rer kon­trol­ler hvert fjer­de år og an­slår at mer enn hver fjer­de kir­ke har util­freds­stil­len­de til­stand på yt­ter­veg­ge­ne og mer enn hver fem­te kir­ke har dår­lig, el­ler mind­re bra til­stand på tak og tårn. Ved­li­ke­holds­et­ter­sle­pet na­sjo­nalt vil alt­så kos­te over ti mil­li­ar­der å hen­te inn. For­fal­let har fått over­ta­ket. Rap­por­ten fra KA vi­ser at til­stan­den hel­ler ikke er i bedr­ing, men at in­ves­te­rin­ger og re­ha­bi­li­ter­ing sta­dig blir ut­satt. Å hol­de gam­le kir­ker ved like, er na­tur­lig nok en enorm kost­nad. Sto­re bygg med gam­le grunn­mu­rer, veg­ger, tårn og tak kre­ver gjer­ne til­syn og re­pa­ra­sjon av fag­folk som be­hers­ker gam­le byg­ge­tek­nik­ker, noe som fort gjør det kost­bart. Der­for bru­kes pen­ge­ne som re­gel på guds­tje­nes­ter og and­re ar­ran­ge­men­ter i kir­ke­li­vet.

Kir­ke­ne er kul­tur­bygg og til­hø­rer våre fel­les­ver­d­ier. De er tra­di­sjons­bæ­re­re og vik­ti­ge mø­te­plas­ser for svært man­ge nord­menn i uli­ke fa­ser av li­vet. Det er kom­met for­slag om å av­vigs­le kir­ker, slik at de i ste­det for rent re­li­gi­ø­se kir­ke­rom kan fun­ge­re mer som kul­tur­hus og nøy­tra­le se­re­mo­ni­rom - og der­med kan­skje også kom­me inn un­der and­re bud­sjet­ter. Det er egent­lig en an­nen dis­ku­sjon, men vi tvi­ler på om det vil bed­re si­tua­sjo­nen for sel­ve byg­ge­ne. Uan­sett hva kir­ke­ne bru­kes til, må de være tryg­ge å opp­hol­de seg i, både for an­sat­te og be­sø­ken­de, og det øko­no­mis­ke an­sva­ret for det er plas­sert lo­kalt.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.