Kir­ke­ver­gen i Rings­aker får an­ta­ke­lig 7,5 mil­li­o­ner kro­ner til rå­dig­het for å ved­li­ke­hol­de kir­ke­byg­ge­ne i kom­mu­nen. Egent­lig er det be­hov for seks gan­ger så mye pen­ger. Kom­mu­ne­ne har an­svar for å be­vil­ge nød­ven­di­ge mid­ler til in­ves­te­rin­ger i kir­ke­ne, og bare i Rings­aker er det alt­så be­reg­net et et­ter­slep på ved­li­ke­hold på om lag 60 mil­li­o­ner kro­ner. Som HA for­tal­te i går, har Rings­aker kir­ke­li­ge fel­les­råd bedt om 1,5 mil­li­o­ner år­lig for å re­stau­re­re kir­ke­byg­ge­ne og 500.000 til eks­tra­or­di­nært ved­li­ke­hold. Det er ment å i alle fall stop­pe van­net fra å ren­ne inn gjen­nom ta­ket på Stav­sjø kir­ke.

Si­tua­sjo­nen er lan­gt fra spe­si­ell for Rings­aker. Kir­ke­lig ar­beids­gi­ver- og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­sjon (KA) gjen­nom­fø­rer kon­trol­ler hvert fjer­de år og an­slår at mer enn hver fjer­de kir­ke har util­freds­stil­len­de til­stand på yt­ter­veg­ge­ne og mer enn hver fem­te kir­ke har dår­lig, el­ler mind­re bra til­stand på tak og tårn. Ved­li­ke­holds­et­ter­sle­pet na­sjo­nalt vil alt­så kos­te over ti mil­li­ar­der å hen­te inn. For­fal­let har fått over­ta­ket. Rap­por­ten fra KA vi­ser at til­stan­den hel­ler ikke er i bedr­ing, men at in­ves­te­rin­ger og re­ha­bi­li­ter­ing sta­dig blir ut­satt. Å hol­de gam­le kir­ker ved like, er na­tur­lig nok en enorm kost­nad. Sto­re bygg med gam­le grunn­mu­rer, veg­ger, tårn og tak kre­ver gjer­ne til­syn og re­pa­ra­sjon av fag­folk som be­hers­ker gam­le byg­ge­tek­nik­ker, noe som fort gjør det kost­bart. Der­for bru­kes pen­ge­ne som re­gel på guds­tje­nes­ter og and­re ar­ran­ge­men­ter i kir­ke­li­vet.

Kir­ke­ne er kul­tur­bygg og til­hø­rer våre fel­les­ver­d­ier. De er tra­di­sjons­bæ­re­re og vik­ti­ge mø­te­plas­ser for svært man­ge nord­menn i uli­ke fa­ser av li­vet. Det er kom­met for­slag om å av­vigs­le kir­ker, slik at de i ste­det for rent re­li­gi­ø­se kir­ke­rom kan fun­ge­re mer som kul­tur­hus og nøy­tra­le se­re­mo­ni­rom - og der­med kan­skje også kom­me inn un­der and­re bud­sjet­ter. Det er egent­lig en an­nen dis­ku­sjon, men vi tvi­ler på om det vil bed­re si­tua­sjo­nen for sel­ve byg­ge­ne. Uan­sett hva kir­ke­ne bru­kes til, må de være tryg­ge å opp­hol­de seg i, både for an­sat­te og be­sø­ken­de, og det øko­no­mis­ke an­sva­ret for det er plas­sert lo­kalt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00