Jernbaneverket har lyttet til politikerne og opinionen i Hamar. Visualiseringen av kulvertløsningen langs Korridor vest har ikke vært god nok. På torsdagens folkemøte kom vi atskillig nærmere et realistisk bilde av hva kulverten kan tilby. Slik vi ser det medfører kulverten så små inngrep i forhold til byens kontakt med Mjøsa, at den bør kunne innfri kravene til alle som vil ha en jernbanefri strandsone.

Riktignok får vi en siktbegrensning fra jernbanestasjonen og fram til Håkons gate. Men de fysiske barrierene mot Mjøsa blir mindre, selve mjøsfronten forlenges nordover, og Koigen forblir nøyaktig som den er. Fordelen med Korridor øst er selvsagt at jernbanen legges helt vekk fra strandsonen. Men vi kan ikke undervurdere utfordringen det er å bygge opp et nytt sentrum i Hamar. Kulvertløsningens store fordel er at den gir ny bebyggelse rundt dagens sentrum, og gjør det lettere for Hamar å vokse i et lengre tidsperspektiv.

Alle traseer har fordeler og alle har ulemper, sa rådmann Bjørn Gudbjørgsrud på folkemøtet. Det tror vi er en viktig erkjennelse, selv om de mest ensporede debattantene har vanskelig for å finne ett eneste lyspunkt ved alternativene de ikke liker. Å lande dobbeltsporet handler om det muliges kunst. Hamars behov for byutvikling må harmonere med statens økonomiske rammer og kravet om effektiv transport av mennesker fra A til B. Det er denne sluttfasen vi nå er inne i.

Hamar-politikerne kan ta innover seg at de allerede har beveget Jernbaneverket. Helt åpen dagløsning var i utgangspunktet foreslått, men ble lagt bort. Nå har JBV lagt ytterligere en milliard kroner på bordet, for å kunne presentere kulvertløsningen som et alternativ til bru over Mjøsa. Dette hadde neppe kommet uten det sterke, lokale engasjementet i jernbanesaken. Nå bør imidlertid en del av retorikken legges bort. Både Korridor øst og kulvertløsningen for Korridor vest ivaretar etter vårt syn Hamars mulighet til å bli en attraktiv mjøsby. Nå er det kommunestyrets oppgave å sørge for at vi er med når pengene skal bevilges.

Les også
NYHET Se flere bilder her!
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00