Ur­oen rundt PR-by­r­ået First House had­de så vidt lagt seg, før det igjen får opp­merk­som­het for sin kon­tro­ver­si­el­le virk­som­het. Af­ten­pos­ten kun­ne i går for­tel­le at First House har til­budt en rek­ke in­ter­na­sjo­na­le ol­je­sel­ska­per bi­stand, slik at de skal unn­gå å hav­ne på svar­te­lis­ten for Ol­je­fon­det. Det er Fi­nans­de­par­te­men­tet som i ap­ril ned­sat­te en eks­pert­grup­pe som skul­le vur­de­re om det stat­li­ge Ol­je­fon­det bør av­stå fra in­ves­te­rin­ger i kull- og ol­je­sel­skap, for å ha en mer mil­jø­venn­lig pro­fil. Det­te er selv­sagt in­gen god ny­het for de sel­ska­pe­ne som har, el­ler kan få, fon­det som in­ves­tor.

Men First House kan hjel­pe. By­r­ået har hen­vendt seg til den glo­ba­le olje- og gass­or­ga­ni­sa­sjo­nen i Lon­don, med med­lem­mer som Shell, BP og To­tal. First House re­kla­me­rer med at by­r­åets råd­gi­ve­re med tung er­far­ing fra norsk toppoli­tikk, fle­re gan­ger har for­hind­ret at sel­ska­per ble kas­tet ut av Ol­je­fon­det. Nå til­byr First House å ar­bei­de i ku­lis­se­ne for å sør­ge for at det ikke blir noen endr­ing i Ol­je­fon­dets mil­jø­pro­fil.

Det er in­gen tvil om at First House har det nød­ven­di­ge kon­takt­net­tet for å gjø­re en slik jobb. Geir Gjer­van, ve­te­ran fra ol­je­bran­sjen, og tid­li­ge­re FN-am­bas­sa­dør og stats­sek­re­tær Mor­ten Wet­land er blant dem som skal bi­stå ol­je­sel­ska­pe­ne, sam­men med Tor­bjørn Giæ­ver Erik­sen og Jan-Erik Larsen, beg­ge tid­li­ge­re Ap-po­li­ti­ke­re som har job­bet tett mot stats­mi­nis­te­rens kon­tor.

First House opp­trer i det skjul­te som på­virk­nings­agen­ter for næ­rings­li­vet. Det pro­ble­ma­tis­ke er at vi på grunn av de hem­me­li­ge kun­de­lis­te­ne ikke vet hvor­dan det po­li­tis­ke kon­takt­net­tet til PR-agen­te­ne bru­kes. Fra vårt stå­sted ser vi det også som be­ten­ke­lig at sen­tra­le med­ar­bei­de­re i en so­si­al­de­mo­kra­tisk re­gjer­ing så raskt skif­ter side, og he­ver fle­re gan­ger sin politikerlønn på å mot­ar­bei­de nett­opp det de sto for da de satt i re­gjer­in­gen. PR-bran­sjen hev­der jevn­lig at den bi­drar til mer åpen­het og de­mo­kra­ti­ser­ing. Gang på gang ser vi at det mot­sat­te er til­fel­le.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00