Ur­oen rundt PR-by­r­ået First House had­de så vidt lagt seg, før det igjen får opp­merk­som­het for sin kon­tro­ver­si­el­le virk­som­het. Af­ten­pos­ten kun­ne i går for­tel­le at First House har til­budt en rek­ke in­ter­na­sjo­na­le ol­je­sel­ska­per bi­stand, slik at de skal unn­gå å hav­ne på svar­te­lis­ten for Ol­je­fon­det. Det er Fi­nans­de­par­te­men­tet som i ap­ril ned­sat­te en eks­pert­grup­pe som skul­le vur­de­re om det stat­li­ge Ol­je­fon­det bør av­stå fra in­ves­te­rin­ger i kull- og ol­je­sel­skap, for å ha en mer mil­jø­venn­lig pro­fil. Det­te er selv­sagt in­gen god ny­het for de sel­ska­pe­ne som har, el­ler kan få, fon­det som in­ves­tor.

Men First House kan hjel­pe. By­r­ået har hen­vendt seg til den glo­ba­le olje- og gass­or­ga­ni­sa­sjo­nen i Lon­don, med med­lem­mer som Shell, BP og To­tal. First House re­kla­me­rer med at by­r­åets råd­gi­ve­re med tung er­far­ing fra norsk toppoli­tikk, fle­re gan­ger har for­hind­ret at sel­ska­per ble kas­tet ut av Ol­je­fon­det. Nå til­byr First House å ar­bei­de i ku­lis­se­ne for å sør­ge for at det ikke blir noen endr­ing i Ol­je­fon­dets mil­jø­pro­fil.

Det er in­gen tvil om at First House har det nød­ven­di­ge kon­takt­net­tet for å gjø­re en slik jobb. Geir Gjer­van, ve­te­ran fra ol­je­bran­sjen, og tid­li­ge­re FN-am­bas­sa­dør og stats­sek­re­tær Mor­ten Wet­land er blant dem som skal bi­stå ol­je­sel­ska­pe­ne, sam­men med Tor­bjørn Giæ­ver Erik­sen og Jan-Erik Larsen, beg­ge tid­li­ge­re Ap-po­li­ti­ke­re som har job­bet tett mot stats­mi­nis­te­rens kon­tor.

First House opp­trer i det skjul­te som på­virk­nings­agen­ter for næ­rings­li­vet. Det pro­ble­ma­tis­ke er at vi på grunn av de hem­me­li­ge kun­de­lis­te­ne ikke vet hvor­dan det po­li­tis­ke kon­takt­net­tet til PR-agen­te­ne bru­kes. Fra vårt stå­sted ser vi det også som be­ten­ke­lig at sen­tra­le med­ar­bei­de­re i en so­si­al­de­mo­kra­tisk re­gjer­ing så raskt skif­ter side, og he­ver fle­re gan­ger sin politikerlønn på å mot­ar­bei­de nett­opp det de sto for da de satt i re­gjer­in­gen. PR-bran­sjen hev­der jevn­lig at den bi­drar til mer åpen­het og de­mo­kra­ti­ser­ing. Gang på gang ser vi at det mot­sat­te er til­fel­le.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.