Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere er på generell basis et godt tiltak. Ingen får et bedre liv av å sitte alene hjemme, uten noe å gjøre og uten mennesker rundt seg. Når Hamars nye rådmann Bjørn Gudbjørgsrud varsler at det skal innføres en ny ordning hvor sosialhjelpsmottakeren kommer ut i arbeidslivet, er det et positivt forslag.

Hamar kommune har problemer med å få kontroll på kostnadene til Nav. Aktivitetsplikt kan kanskje føre til at flere kommer over i arbeid, og dermed bidrar med skatteinntekter i stedet for å motta stønad.

Vi er mer skeptiske hvis rådmannen vil bruke dette tiltaket til å løse konsekvensene av kommunens kutt i hjemmehjelptjenesten. Mange unge stønadsmottakere innenfor Nav har begrenset erfaring fra arbeidslivet. Skal de fylle funksjoner innenfor hjemmehjelptjenesten, kreves det at de er skikket til å utføre det arbeidet som dagens ansatte utfører. Eldre som ikke kan klare seg selv er fullstendig prisgitt det arbeidet som kommunens ansatte utfører. Blir kvaliteten redusert som en følge av at ufaglært arbeidskraft slippes til, synes vi dette er et dårlig forslag.

Vi forutsetter at den nye ordningen med aktivitetsplikt ikke skal erstatte faglært arbeidskraft, eller løse kommunens økonomiske problemer. Derimot ser vi mange fordeler ved at sosialhjelpsmottakere kommer i tillegg til dagens bemanning. På den måten får de viktig arbeidserfaring og innsikt i et yrke de kanskje senere vil utdanne seg til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00