Men da de i går møt­te pres­sen og lo­ka­le til­lits­valg­te fra re­gje­rings­par­t­ie­ne Frp og Høy­re ved Kåterudkrysset, kun­ne ikke Sol­vik-Olsen si når E6-byg­gin­gen vi­de­re nord­over gjen­nom Hed­mark star­ter. Stats­rå­den sa til NRK ra­dio man­dag mor­gen at han vil­le rei­se Norge på langs, på E6 fra Oslo til Finn­mark, for «å bli in­spi­rert og å lære», men han had­de ikke med seg ver­ken pen­ger el­ler lov­na­der. Det er ned­slå­en­de.

Så lan­gt har det ikke hatt på­fal­len­de stor ef­fekt på sam­ferd­sels­po­li­tik­ken at Frp og Høy­re har kom­met i re­gje­rings­po­si­sjon. Det står i kon­trast til lov­na­de­ne Frp og Høy­re tid­li­ge­re har kom­met med, om økt fram­drift på ut­bygg­in­gen nord for Ko­lo­moen. Man­ge ble med ret­te skuf­fet da pro­sjek­tet ikke fikk et rødt øre i det re­vi­der­te stats­bud­sjet­tet som ble ved­tatt for­ri­ge uke. Og det er nett­opp pen­ge­ne som mang­ler, si­den hele pro­sjek­tet, bort­sett fra en strek­ning ved Åkers­vi­ka, er fer­dig plan­lagt av Sta­tens veg­ve­sen. - Når du spør di­rek­te, så kan jeg ikke love det her og nå. Vi må nå ta for oss alle pro­sjek­ter og pri­ori­te­re de som vi me­ner er vik­tigst, sa Sol­vik-Olsen til HA i går. Det skul­le være nok av ar­gu­men­ter for å plas­se­re E6 nord­over fra Ko­lo­moen høyt på den pri­ori­te­rings­lis­ta. Fyl­kes­råd i Hed­mark Anne Ka­rin Torp Ad­olf­sen mål­bæ­rer utål­mo­dig­he­ten når hun på­pe­ker at med Ikea fer­dig­stilt, vil en mil­li­on kun­der til mø­bel­va­re­hu­set spren­ge ka­pa­si­te­ten på E6 mel­lom Vienkrysset og Bru­mund­dal.

I ste­det for å sva­re på når E6 vil stå fer­dig til Mo­elv, for­sik­ret Sol­vik-Olsen at «Frp og Høy­re er par­t­ier som er for å lage ve­ger av god stan­dard». Som om noen par­t­ier er imot å byg­ge ve­ger av god stan­dard. Vi må ikke la re­gjer­in­gen pra­te bort egne løf­ter og byt­te dem ut med sli­ke tom­me ut­sagn. Det blir som å av­le­de un­ger med suk­ker­tøy, å gi folk brød og sir­kus så de hol­der seg unna den egent­li­ge po­li­tik­ken. Det er in­gen grunn til å la seg blen­de av Seg­way, red­nings­ves­ter, tax free-kvo­ter el­ler båt­mo­to­rer. Pres­set for ho­ved­farts­åren gjen­nom vårt fyl­ke må hol­des oppe.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00