Firefelts veg og tospors jernbane fra Oslo gjennom Hedmarken, vil bety et stort løft for vår region. Det vil knytte oss nærmere Oslo og gjøre det enklere å bo på Hedmarken og samtidig ha sitt arbeid i Oslo. Men all utbygging gir betydelige inngrep i eksisterende bebyggelse og natur.

Vi ser for eksempel at Jernbaneverkets planer går ut på at den nye jernbanetraseen legges like ved den nye flerbrukshallen i Ottestad. Den vil også berøre mange huseiere i Skolevegen. Dette bekymrer, og mange velgere har stilt oss spørsmål om vårt syn på dette. Vi kan bekrefte at vi her er på linje med våre samarbeidspartnere.

I et avisinnlegg lørdag 30. januar krever FAU-leder ved Arstad skole at sikkerheten må settes i høysetet. Dette gjelder både under bygging og når sporet står ferdig. I en anleggsperiode vil det bli mye støy og stor trafikk av dumpere, lastebiler og store gravemaskiner.

Dette er som trekkpapir på unger og vil kreve at det gjøres store sikkerhetstiltak med skjerming, avlastningsveger og kanskje også skoleskyss. Vi deler FAU-lederens bekymring og støtter deres forslag om at banen legges i kulvert forbi skoleområdet.

Torsdag 28. januar uttrykker landbruksinteressene i Ottestad bekymring for tap av dyrket mark. De ønsker også at banen legges i kulvert med lokk over. Utenfor flerbrukshallen skal banen senkes 15 meter og vil etterlate ei djup skjæring som totalt får en bredde på 80 meter. Dette er et voldsomt inngrep som vil sette uutslettelige spor i vårt vakre kulturlandskap.

Denne skjæringen vil kreve et jordareal på nær 300 mål. Det tilsvarer et anstendig gårdsbruk. Av jordvernhensyn kan vi ikke aksepteres dette. Ved å legge banen i en kulvert vil mye av arealene kunne tilbakeføres til dyrket mark. Vi støtter også deres krav om at eksisterende bane fjernes og tilbakeføres til jordbruksformål der dette er naturlig.

Jernbaneverket har fått i oppdrag å skaffe mest mulig jernbane innen vedtatte økonomiske rammer. De vil derfor hele tiden søke løsninger som kan være akseptable både teknisk og økonomisk. Å lage kulvert i dette området vil selvfølgelig fordyre prosjektet noe, men vi kan ikke se at disse kostnadene rettferdiggjør å ødelegge et så viktig område i vårt nærmiljø.

Stange Pensjonistparti

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00