Landets selvforsyningsgrad er ned mot 40 prosent, det vil si at nærmere 60 prosent av matvarene vi spiser ikke er norske.

Et bredt flertall i Stortinget har fastslått at vi skal ha økt norsk matproduksjon med grunnlag i norske ressurser.

Matjorda vår er basisen i all matproduksjon, og det er derfor avgjørende at vi tar vare på den viktigste ressursen vi har.

Stortinget vedtok i 2015 å stramme inn det nasjonale jordvernmålet fra årlig omdisponering av maks 6.000 dekar dyrka jord, til maks 4.000 dekar innen 2020. Omdisponeringen skal altså ned med en tredel.

Det må få praktiske konsekvenser. Vi må slutte å ta i bruk matjorda til andre formål enn matproduksjon.

Bondelaget tar sterkt til orde for at dyrket mark trenger et sterkere juridisk vern. Samtidig må overordnede myndigheter få en utvidet innsigelsesrett i omdisponeringssaker. Og denne retten må brukes!

«Hva med lokaldemokratiet?» tenker du kanskje. På mange områder kan lokalt selvstyre være et gode, men dessverre evner ikke lokale myndigheter å ta nasjonalt ansvar for matjorda.

Vi ser gang på gang at kommunene omdisponerer matjord med begrunnelsen «at det er et så lite areal, at det betyr ingenting i den store sammenhengen».

Problemet er at mange bekker små, gjør ei stor å. Det er de mange omdisponeringene som årlig gjøres lokalt, som til sammen utgjør det store antall dekar som hvert år blir omdisponert og lagt under asfalt/betong.

For Hedmark sin del, tar de forestående samferdselsutbyggingene de neste årene store arealer med matjord. Vi innser at en del av det er uunngåelig, men her gjelder det å utføre veg- og jernbaneutbygging så skånsomt for jorda som mulig, med minst mulig arealbeslag.

Når storsamfunnet nå har valgt å bruke store ressurser og arealer på veg og bane, betyr det at «handlingsrommet» for nedbygging av matjord til andre formål i Hedmark blir sterkt begrenset.

Vår andel av det nasjonale jordvernmålet blir «oppbrukt» på samferdsel.

Vi trenger derfor at våre stortingspolitikere aksler trøya i jordvernsaker. Dette er deres bord.

Her må de som nå velges inn i vår nasjonalforsamling evne å ta nasjonalt ansvar – sjøl om det kan være upopulært i deres egen kommune.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00