Jernbanereformen ble på forsommeren vedtatt med stort hastverk i Stortinget . Regjeringen og dens to støttepartier informerte de jernbaneansatte samme dag som resten av landet fikk nyheten gjennom en pressekonferanse . Ingen konsekvensanalyse av reformen ble presentert. Flertallet i Stortinget(H, FrP, V og KrF) presset igjennom hastebehandling av denne store saken . De neglisjerte jernbanens ansatte og en forsvarlig demokratisk behandling i Stortinget.

Den rødgrønne regjeringen (2005-13) satset sterkt på økning av bevilgningene til jernbanen. Den gang hadde FrPs alternative budsjetter store kutt. Nå er alle enige om satsning å jernbanen, men ikke i organiseringen av den. Ale er enige om å få en bedre overordnet og langsiktig styring av den, men hvordan samle og forbedre?

Det jernbanereformen legger opp til er det motsatte av tett integrering og samordning. De vil ha deling og oppsplitting. NSB fratas togene, verkstedene, stasjoner, ruteplaner, mm. NSB blir kun et bemanningsselskap. De skal nå konkurrere om togkjøring på linje med andre selskap. De som vinner anbudet på bestemte strekninger får enerett på den i kontraktens varighet. Jernbaneverket omgjøres til et statsforetak, og der skal opprettes et eget Jernbanedirektorat.

Etter mitt skjønn er en slik reform mye i pakt med «Parkinsons lov» . Det skapes en oppsplitting og et byråkrati som minner om to av de viktigste lover til Parkinson: «Arbeidsoppgavene vil øke til de fyller all tilgjengelig tid», som så fører til flere ansettelser, og «Utgiftene stiger til de når eller overstiger inntektsnivået…» I sum blir reformen svært byråkratisk. Det borgerlige styre i Oslo splittet for en del år siden opp det enhetlige Oslo Sporveier i flere selskaper . Resultatet var en «parkinsoneffekt» som førte helt galt av sted. Nå er sporveien organisert tilbake med tett integrering og samordning.

De land som virkelig lykkes med sine reformer innen jernbanen/sporveier har de fellestrekk at de samordner og samler ansvaret i en organisasjon. Den blåblå regjering velger derfor feil medisin

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00