Norge står i en bred kristen tradisjon med idealer som nestekjærlighet, rettferdighet og håp. Gjennom tusen år har kristendom vært et avgjørende element i det norske samfunnet – en viktig verdileverandør og påvirker. De siste 500-årene har Norge vært dominert av den lutherske tradisjonen, som sier at de gode gjerningene ikke skal gjøres for at du skal bli frelst, men fordi menneskene rundt deg trenger det. Altså en «sekulær» begrunnelse. Og som åpner for at en kan ha et felles verdigrunnlag utover den enkelte religion eller livssyn.

De tre «verdiene» jeg synes gir Norge noen viktige særtrekk, er tillit, likhet, demokrati.

Samme hvor mye vi kan krangle i lokaliseringsdebatter og valgkamper, opplever jeg at vi har en grunnleggende tillit til våre politiske system og våre politikere – og til våre naboer og medborgere. Jeg mener det er en god og fellesskapsbyggende verdi det å kunne regne med at ting går skikkelig for seg, at ulike hensyn ivaretas og at resultatet av avgjørelser og vedtak i det store og hele er rettferdig. Hvor stor tilliten er, viser vi når vi blir sjokkert over de (få) gangene det avsløres at det også i Norge kan skje korrupsjon eller justismord.

Den andre verdien jeg tror preger oss, er den store graden av likhet: da tenker jeg både på kultur, økonomi og muligheter. Noen amerikanske turister uttrykte stor forbauselse over det de så av hus, boforhold og biler i Norge, og formulerte det slik: «Det ser ut som alle i Norge tilhører øvre middelklasse». Og det gjør vi jo – i et verdensperspektiv. Det er avgjort både fattige og rike i Norge også, og forskjellene øker. Men enda er vi et samfunn hvor avstanden mellom topp og bunn ikke er svimlende. Og hvor vi gjennom ikke minst en felles allmennskole får mye av de samme mulighetene til utvikling og utdannelse - og dermed senere jobb.

Den tredje verdien jeg mener preger det norske samfunnet, er demokrati. Det er sagt at «demokrati-et er en håpløs styreform – men alle alternativ er verre!» Så må heller effektiviteten og lønnsomheten vike – for at «folk flest» kan være med og bestemme. Alle kan engasjere seg i partier, organisasjoner og foreninger, og kjempe for sine saker der. Det er høy grad av gjennomsiktighet i offentlige vedtak – og de fattes av våre likemenn/kvinner.

Alle disse tre verdiene bidrar til å gjøre Norge til det gode og trygge samfunnet vi kjenner – og kanskje for lett tar som en selvfølge. For både likhet og demokrati er verdier som er kjempet fram politisk. Skatter og avgifter, reguleringer og pålegg bidrar til å utjevne forskjeller og fordele goder og krav mer likt. Lover og bestemmelser sikrer innsyn og åpenhet i vedtak som har betydning for de mange. Reglementer og ordninger sikrer at like saker behandles likt. Og når en får et samfunn som fungerer godt og gir trygghet – så stimuleres selvsagt grunnlaget for tillit.

Det som derfor truer «de norske verdiene» er etter min mening det som skaper usikkerhet og mistenksomhet. Det som sår tvil om folks hensikter og ønsker, og undergraver den følelsen av fellesskap som bygger samfunn.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00