På nytt er det forsøk på å svartmale Hamar Frps økonomiske politikk. Denne gang ved Martin Huggins, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet avd. 139 Hamar. I HA 27. august beskylder han Frp og meg for å bagatellisere. Huggins kommer med uriktige opplysninger hvor hensikten ikke kan forståes på noen annen måte enn for å skape frykt blant ansatte og velgere.

Hamar Frp har aldri ment at kommunens administrative ansatte gjør en lite meningsfull jobb, en dårlig jobb eller sitter og tvinner tommeltotter som det hevdes i innlegget. Tvert imot mener vi at det finnes mange meget dyktige medarbeidere som gjør en god og meningsfull jobb. Det er de politikerne som har styrt til nå som ikke har gjort jobben sin godt nok og har fattet mange urasjonelle beslutninger.

Når Hamar Frp ønsker å effektivisere og gjøre det billigere å drive kommunen er det de oppgavene som administrativt ansatte er satt til vi vil gjennomgå og endre. Hamar Frp vil se på hvilke administrative oppgaver kommunen må utføre og vi vil fjerne oppgaver som kan effektiviseres bort eller gjøres mer kostnadseffektivt uten at det går utover tjenestekvaliteten.

Hamar Frp vil ha færre krav/forenkling, færre instanser som skal behandle og færre skjemaer. Ikke minst vil vi ha en raskere, mer digitalisert, forutsigbar og brukerstyrt saksbehandling.

Gevinsten kommunen oppnår er todelt, det ene er at vi kan drive kommunen billigere, det andre er at ansatte kan få mer tid til de oppgavene som er viktigst for kommunens innbyggere. Huggins hevder at Frp vil kutte administrasjonen med 200 årsverk. Dette er feil. Vi vil redusere ved naturlig avgang og omorganisere, slik at de viktigste oppgavene blir utført på best mulig måte for innbyggerne og mest mulig effektivt.

Naturlig avgang er etter det jeg fikk opplyst på sju prosent i året, et tall som nok kan variere fra år til år. Greier vi å ta ut det meste av potensiale fra naturlig avgang kan vi muligens redusere antall administrative stillinger med 20 prosent de neste fire årene. Det kan gi en nedbemanning på 50 personer i administrasjonen. Dette er langt fra de 200 årsverkene Huggins hevder at Hamar Frp vil fjerne fra administrasjonen de neste fire årene.

Det er ikke et mål for Hamar Frp å ha flest mulig ansatt i Hamar kommune. Det er Frps mål å levere de aller beste primærtjenester innen områder som omsorg, helse, skole, barnehager, vei, vann og kloakk til Hamars befolkning og gjøre dette mest mulig kostnadseffektivt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00