Vi i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone kan ikke på den ene side kjempe for at en barriere må fjernes i strandsona, for så på den annen å se gjennom fingrene med at det vil skapes nye utfordringer når jernbanen skal føres over Børstad/Tommelstad. Her skal det fortsatt være landbruk.

Vi kjemper for det Østlige jealternativet etter at kommunestyret vedtok dette 21. desember, sammen med politikere fra flere partier, Nå eller Aldri og tremannsgruppen Kjell Bjørklund, Gunnar Skjeset, Asbjørn Opaas og adskillige enkeltpersoner.

Ved besøk på Børstadjordet i september -15, ble det åpenbart for Folkeaksjonens styringsgruppe at det allerede nær Disenbrua kunne bygges en landbrukskulvert som kunne gå helt frem til et tunnelpåhugg på Børstads jorder. Ideene gikk hurtig videre til det politiske miljøet, som tok ideen til seg. Det er en av grunnene til at denne muligheten er med i dag.

Jernbaneverket ble også presentert for denne løsningen, uten at vi har sett noen vilje derfra til å gripe muligheten.

Jernbanen bør da føres på kote 127 og under Vangsvegen ved Disenbrua, slik det er tegnet av ingeniørene Asbjørn Opaas og Gunnar Skjeset, og sivilarkitekt MNAL Kjell Bjørklund. Disse har tegnet og beregnet en gjennomførbar løsning for krysningen Vangsvegen og jernbanen, inklusiv det meget omtalte tilsving A til Rørosbanen. Bane/veikrysningen kan bygges mens trafikken går relativt uhindret.

Landbrukskulverten vil umiddelbart være fordyrende i forhold til å la banen gå i åpen grøft, men tjene seg inn over en relativt kort årrekke.

1. Jordbruksarealet kan gjenetableres når anleggstiden er over, og støyproblemer for de nåværende boligområdene elimineres.

2. Friluftsområdet blir fullt tilgjengelig slik det er i dag, særlig om vinteren kan skiløypene gå som de har gjort i generasjoner.

3. Idrettsparken og dens eventuelle utvidelser vil kunne finne sted, uten at man støter på en forhindring eller får en støyproblematikk.

4. For Disens beboere vil det etter etableringen igjen være fri tilgang til, og utsikt over Flagstadelvdeltaet, uten støy og begrensninger fra jernbanesporene.

5. Ramsarområdet vil påvirkes meget begrenset i anleggsperioden og i ettertid leve som det alltid har gjort, hvis det da i det hele tatt blir nevneverdig berørt.

Ovenstående fordeler ved landbrukskulvert mener vi derfor oppveier etableringskostnadene, og vei/baneløsningen ved Disenbrua fremstår som et Columbiegg.

Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00