Når vi tar i bruk ny og flott veg, må trafikantene samtidig betale bompenger for å kjøre på «gamlevegen». Jeg forstår at det kan føles urettferdig.

Det pågår for tiden friske diskusjoner om det skal være bompenger eller ikke på veger som omklassifiseres når ny veg åpnes. Som for eksempel knyttet til nye rv. 3/25 som skal bygges mellom Løten og Elverum.

Bruk av bompenger er politisk bestemt, og det forholder jeg meg sjølsagt lojal til. Det jeg ønsker å belyse er om det bør være bompenger eller ikke på sidevegnettet - gjennom en faglig tilnærming og ved å bringe ferske trafikkdata.

Her i Hedmark har vi fra før ny E16 mellom Skarnes i Sør-Odal og Kongsvinger. Denne strekningen har to parallellveger som er omklassifisert. I utgangspunktet var det lik bomavgift på de tre vegene.

Nye E16 ble åpnet i november 2014, og i mai 2015 kom bomstasjonene på plass. Bomavgiftene var de samme ved alle stasjonene.

27. mars i år ble det innført halv bomtakst på fv.250 (gamle E16) og på fv. 175 på sørsiden av Glomma. Det betyr at det nå koster 37 kroner å passere bommen på E16 med personbil, og 18 kroner på de nevnte sidevegene. Beløpene for tungbiler er henholdsvis 61 og 30 kroner.

Statens vegvesen har fulgt opp alle disse tre vegene med trafikktellinger. I tillegg har vi gjort det samme på fv. 296, Edsbergvegen, som går fra Sander i Sør-Odal fram til fv. 250 ved Øiseth i Kongsvinger. Denne vegen fikk etter hvert mer enn en dobling av trafikken, til tross for at det er en grusveg og en omveg det tar lenger tid å kjøre.

Sammenliknet med tall fra i fjor er det nå 1.300 kjøretøy færre pr. dag som kjører E16. Altså 1.300 bilførere som hver dag velger bort den nye, trafikksikre vegen og ferdes på de omklassifiserte gamlevegene.

Trafikken på fv. 250 har nemlig økt med 1200 kjøretøy i oktober i år og trafikken på fv. 175 med 400 kjøretøy, i forhold til sammenlignbare tellinger i 2016.

Trafikken på bomfrie Edsbergvegen er redusert med cirka 300 kjøretøy i oktober i år sammenlignet med året før. Det betyr at mye av trafikkøkningen som kom på Edsbergvegen, som følge av full bomtakst på de andre sidevegene, har flyttet seg tilbake til fv. 250 og fv. 175 etter at halv takst ble innført på disse vegene.

En effekt av reduksjonen i trafikken på 17 prosent som vi ser på E16, er for øvrig at perioden med bompengeinnkreving forlenges.

Altså er det er en klar sammenheng mellom bompenger på sidevegnettet og hvor folk kjører. Det er naturlig å se for seg at vi vil få noe av den samme effekten når det gjelder sidevegnettet også i Elverum og Løten når rv. 3/25 står ferdig.

Så til spørsmålet om det er urimelig å måtte betale bompenger på «gamle 3/25» fra den dagen ny veg tas i bruk, når en verken bruker vegen eller føler at en får noe nytte av denne investeringen.

Mitt svar på det er at både trafikantene og beboerne langs lokalvegen vil ha stor nytte av nye rv. 3/25.

De får:

• Betydelig redusert trafikk

• Økt trafikksikkerhet- tryggere veg

• Betydelige støyreduksjoner

• Betydelig reduksjon av luftforurensning

• Bedre bomiljø for alle langs vegen.

I tillegg får både Løten og Elverum kommuner midler til såkalt avbøtende tiltak i form av blant annet gang- og sykkelveger og kryssutbedringer.

I retningslinjene som gjelder for bompengeprosjekter heter det:

«Kravet om sammenheng mellom nytte og betaling er et viktig prinsipp som skal ligge til grunn for bompengeinnkreving. Det innebærer at de som betaler bompenger skal ha nytte av vegprosjektet bompengene finansierer. Likeledes må de som har nytte av prosjektet være med å betale».

Etter min oppfatning viktige prinsipper som bør etterleves.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00