MENINGER

Vi har lest deres høringsuttalelse til Jernbaneverket. Det er mye interessant lesning, men vi sitter igjen med noen spørsmål og problemstillinger for H1 som vi ikke finner løftet frem.

Det er betydelige utfordringer for vegsystemet i Hamar dersom valget faller på H1. Dobbeltsporet er jo ikke en liten justering av dagens trase, men en total omlegging i forhold til bredder, høyder og linjeføring. Det ligger også generelt an til en betydelig trafikkøkning og dermed kapasitetsproblemer for innfartsårer til Hamar. Dagens stasjon har jo den beliggenheten at svært mange må gjennom sentrum for å komme til stasjonen. Med H1 blir jo stasjonen liggende der den er i dag. La oss nevne noen utfordringer:

• Trafikken til og fra stasjonen. I Strandgaten er det flere holdeplasser i kjørebanen for busser i begge retninger. Det innebærer mye stans og venting for andre kjøretøyer. Vangsveien blir nå en flott gate, men ikke særlig egnet for rushtrafikk til stasjonen. Betyr det at de fleste bilistene skal komme kjørende Stangevegen?

• Mener dere at Ringgatas forlengelse gjennom Østbyen og Briskebyen er en nødvendig forutsetning for H1-løsningen?

• Hvor skal det tilrettelegges nok areal for av- og påstigning?

• Hvor skal parkeringsområdene legges?

• Trafikk mellom hver side av dobbeltsporet gjennom hele Hamar. Hvordan løse kryssingen over eller under nytt dobbeltspor til og fra Espern, Tjuvholmen, Koigen, nedre Storhamar og hele Hamar vest?

• Trafikk til og fra Hamar vest. Det meste av denne går i dag gjennom en ny og kostbar rundkjøring ved bryggeriundergangen. Hvordan skal veisystemet her tilpasses, enten det blir H1 i dagen eller Jernbaneverkets (u)realistiske tunnel fra samme område? Selv om JBV har lansert tunnel fra bryggeriundergangen, så må situasjonen videre vestover vurderes. Vi er nemlig mange som ikke tror den lange H1-tunnelen er gjennomførbar.

Det er kanskje ikke å forvente å få svar på våre spørsmål her i avisen, men vi synes de er av såpass stor viktighet at de bør løftes frem i debatten videre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00