Jan Larsen stiller spørsmål til rådmannen og den politiske ledelsen om hvem kommunen snakker på vegne av i jernbanesaken i HA den 11. juni. Det enkle svaret på dette er at vi følger opp kommunestyrets vedtak fra 21. desember 2016.

Etter at kommunestyret fattet sitt vedtak ble saken oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet pga innsigelser fra flere og en resultatløs megling hos fylkesmannen. Hamar kommune har fulgt opp saken på flere måter. Det er gjennomført møter med involverte departement og BaneNOR for å sørge for at de har en rett forståelse av kommunens begrunnelser for sitt vedtak.

Når det gjelder tilleggsutredningen som BaneNOR la fram den 19. juni, var Hamar kommune invitert til presentasjonen av denne sammen med involverte departement. I møtet var det mulighet til å stille oppklarende spørsmål, men ingen anledning til å gå i dybden. Vi synes derfor det var nødvendig med noen utdypende merknader til det som ble lagt fram. Generelt kommenterte vi at budsjettallene som ble lagt fram virket fordelaktige for vest-alternativet. Ut over dette ble tre forhold kommentert:

a) Hovedverksted og driftsbase

Vi poengterte at det på flere steder i planen og vedleggene er forutsatt at disse funksjonene skal flyttes og området skal utvikles til andre formål. Dette er også i tråd med andre planer og utredninger.

b) Senket kulvert

BaneNOR presenterte tiltak for å bedre siktlinjer mot Mjøsa. Vi kommenterte at dette er gjort ved å forlenge den åpne kulverten 50-75 meter og dermed øker den fysiske barrieren. Vi kommenterte også at illustrasjonene som ble vist er uten sikringsgjerder og en bro over kulverten fra Håkonsgate.

c) Vegsystem

Her kommenterte vi at en veiomlegging i Stangevegen vil være nødvendig både for øst- og vest-alternativet.

Ass. rådmann

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00