Leser i HA at Hamar kommune er misfornøyde med Bane Nor sine tilleggsutredninger om jernbanetrase gjennom Hamar. Leser også at ordfører Busterud stiller spørsmål om kvaliteten på arbeidet som Kommunal og Miljødepartementet har bestilt.

De fleste har akseptert at saken nå ligger til vurdering i departementet og at beslutningen om trase gjennom Hamar vil bli bestemt av Staten.

Hamar kommune har hatt sine muligheter til å påvirke prosessen gjennom administrativ og politisk behandling. Den administrative behandling endte med at rådmannen etter et ukjent antall millioner kroner i konsulentbruk, og noen tusen timer med bruk av kommunens egne ressurser, valgte den enkleste vei. Å unnlate å gi råd til kommunestyret om saken de fleste mener er den viktigste beslutningen for Hamars utvikling.

Når rådmannen overlot politikerne til sine fastlåste prestisjefylte standpunkter, ble resultatet at 25 representanter landet på øst og 14 på vest i kommunestyret 21. desember 2016. Den subsidiære stemmegivningen var knyttet til forutsetninger om framdrift i ny NTP som vi nå vet ikke er innfridd. Et enstemmig kommunestyre vedtok i samme sak å opprettholde ambisjonen i NTP om dobbeltspor helt fram til Hamar i 2024.

Her slutter den formelle prosessen i Hamar kommune. 21. desember 2016 ble beslutningen løftet ut av Hamar rådhus. I dette møtet valgte et flertall å støtte seg på Riksantikvarens innsigelse og ta kampen opp mot BaneNor og alle offentlige instanser som mener vest er best.

Hvem er så Hamar kommune som sender brev til departementet med sterk kritikk av BaneNor, lenge etter at kommunen formelt har avsluttet sine prosesser? Er det rådmannen som omsider har fått en mening om trasevalg? Eller er det østtilhengerne Busterud, Fangberget og Vågan som er Hamar kommune?

Tilleggsutredningene fra BaneNor viser at kostnadene med øst øker med mer enn to milliarder kroner for å oppfylle både jernbanens og Hamar kommunes krav. Å senke kulverttoppen med fire meter i vest har en merkostnad på 100 millioner. Alle undersøkelser i HA med unntak av en, viser et flertall for vest. Med senket kulvert øker oppslutningen for vest.

Hvem har så fullmakter i Hamar kommune til å representere innbyggerne i det som på sosiale medier kalles en refs av BaneNor? Utfordringen går til rådmann, ordfører, varaordfører eller prosesskoordinator Vaagan, som bør fortelle innbyggerne om grunnlaget og motivet for den grove refsen av den statlige etaten, som verken er politisk forankret eller i folket.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00