Stange MDG støtter «Hamar Strandsone For Alle» sitt initiativ for å bevare strandsona langs Mjøsa generelt, og å forhindre byggingen av høyhus på Tjuvholmen spesielt:

Vi stiller oss ikke kritisk til høyhus generelt, men til å legge et så dominerende bygg foran øvrig bebyggelse. Et slikt hus vil ikke bare dominere utsikten for Hamars innbyggere, men også for dem som er bosatt i Ottestad- og Sandvika-området.

Bygget vil sannsynligvis bidra til lysforurensning over Mjøsa. Et høyhus vil måtte benytte lite bærekraftige materialer, som rimer dårlig med det grønne skiftet.

Et slikt bygg vil føre til økt trafikkbelastning i strandsoneområdet. Plassering av eventulet nytt hotell bør heller ses i sammenheng med endelig lokalisering av jernbanetrasè, slik at det kan ligge i gangavstand til togstasjon. Det ligger en gravhaug fra bronsealderen på holmen. Vi regner med at det tas hensyn til den i videre planlegging.

Stange MDG

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00