Hamar Arbeiderparti har alltid vært opptatt av gode arbeidsvilkår for kommunens ansatte. Vi har ved flere anledninger initiert arbeid med å få flere over fra deltidsjobb til heltidsjobb. I forrige kommunestyreperiode deltok Hamar kommune i et prosjekt i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet kalt «Saman om ein betre kommune», hvor deltidsproblematikken ble satt under lupen. Der ble det slått fast at «Hamar har en sterk deltidskultur» og at det tar tid å bygge en heltidskultur. Politisk ledelse, tillitsvalgte og administrasjon deltok i prosjektet. I etterkant har kommunens administrasjon fulgt opp arbeidet med mange gode tiltak.

I formannskapet 12. juni leverte Hamar Arbeiderparti et forslag til handlings- og økonomiplanen hvor vi ba kommunedirektøren utrede mulighetene for å øke andelen heltidsstillinger i kommunen. Vi ba samtidig om en oversikt over det arbeidet som er gjort i kommunen i de senere årene, jf. bl.a. prosjektet beskrevet over. I formannskapet 26. juni la helse- og omsorgssjefen fram en slik oversikt. Der kan vi veldig gledelig lese at den gjennomsnittlige stillingsbrøken har steget fra 57 prosent i 2016 til 61 prosent i 2018 og hele 67,5 prosent i 2019. Det er en formidabel økning, og vi gratulerer Hamar kommunes administrasjon og ansatte for å ha fått til dette. Samtidig viser det at det er viktig å ha et politisk trykk på problematikken.

I neste kommunestyreperiode skal Hamar Arbeiderparti følge ytterligere opp. Vi har en ambisjon om å få ytterligere ansatte over i heltidsstillinger. I helse- og omsorgssjefens orientering ble det lagt til grunn at en heltidskultur er definert som at minst 50 prosent av de ansatte jobber heltid. Status i Hamar er at det er 45 prosent som jobber i heltidsstillinger. Vi skal sammen med administrasjonen og de ansatte jobbe for å ytterligere øke gjennomsnittsbrøken og høyne andelen som jobber fulltid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00