I et innlegg i HA torsdag 25. oktober argumenterer Ketil Flataker for å unngå en utbygging i Klukhagen. Det er vi helt enig med ham i. Med en omregulering av flyplassområdet til boligformål, og med allerede eksisterende boligområder rundt Klukhagen, blir presset på Klukhagen forsterket, og nødvendigheten av å beholde det som grøntområde til rekreasjon enda større.

I Hamar Venstres program for inneværende kommunevalgperiode, heter det blant annet: «(Hamar Venstre vil…») «bygge tett, klimavennlig og med grønne lunger», «ivareta det biologiske mangfoldet ved å sikre sårbar natur», og «at Hamar skal bli Innlandets grønneste kommune». Vi har vurdert det som at disse punktene kommer i konflikt med en utbygging i Klukhagen ut mot Olav Tryggvasons gate.

Da Hamar kommunestyre behandlet en eventuell utbygging i Klukhagen, sammen med flere andre steder, vedtok flertallet å legge ut et slikt forslag på offentlig høring. Hamar Venstre ønsket og ønsker ikke en utbygging, men ble med på å legge området ut på høring, slik at også motstanderne til utbygging skulle bli hørt. Engasjementet vi ser tatt i betraktning, ser dette ut til å ha vært en god beslutning. Så kan man selvsagt alltid diskutere om det ikke en gang burde vært lagt ut på høring.

For Hamar Venstres del er svaret det samme; vi ønsker ikke å bygge ut det foreslåtte arealet ut mot Olav Tryggvasons gate.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00