Det skal kuttes i mange budsjetter i Hamar kommune. Blant de mange forslag til innsparinger vil man legge ned tilbudet Friskliv Senior i Ankerskogen. Pensjonistpartiet mener at dette må være helt utelukket. Har kommunen bevisst valgt å ha en så lav sykehjemsdekning som tilfellet er i Hamar, har vi også plikt til å sette alt inn på forebyggende arbeid i den hensikt å utsette langtidsinnleggelser på sykehjem. Å ta vare på kommunens eldre er vår simple plikt, og det bør være vår ære.

Undertegnede er nettopp kommet hjem fra fylkeseldrerådenes landskonferanse, der de fleste temaene dreide seg om eldre og folkehelse. Det ble blant annet gitt fem enkle og viktige bud:

1. Hold deg oppreist.

2. Høy kognitiv aktivitet.

3. Høy fysisk aktivitet.

4. Sosialt aktivt liv.

5. Godt kosthold.

Alle disse forebyggende faktorene for at den enkelte skal kunne oppnå en god alderdom og også utsette sykehjemsinnleggelse blir ivaretatt av Hamar Friskliv Senior. Vi har ikke råd til å miste en eneste tjeneste av det store arbeidet som utføres av tre idealister, alle i bare halve stillinger.

«Lyst på livet»- kurs, dagseminar for alle 77-åringer, samtalegrupper for ensomme, samtalegruppe for menn, kurs i å forebygge depresjon, og andre forebyggende samtaler som primært foregår i den eldres hjem. Det kan være nedsatt balanse, mild depresjon, tap av ektefelle og det som ellers kan tynge og bryte livslysten ned.

Trening for å forebygge fall og ukentlige treningsgrupper foregår på fire steder i byen. Dette arbeidet har pågått i mange år. Forebygging av hoftebrudd har vært drevet av helsestasjonen for eldre, senere Friskliv Senior, i hele 36 år i Hamar. «Å leve godt som senior» er et ukentlig kurs over 15 ganger om relevante tema knyttet til aldring og helse.

Gjennom alle disse ulike kurs, treningsgrupper og dagseminarer driver Friskliv Senior et stort, forebyggende og helsefremmende arbeid for kommunen. De har også knyttet til seg flere frivillige som assisterer ved trimgrupper og kurs. Det er ikke få delegasjoner som har kommet fra hele landet, blant annet helt fra Svolvær, for å lære av Hamar. Hva er det vi er i ferd med å gjøre nå? Hamar Friskliv Senior må bestå.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00