Det kan virke som om Bane Nor skyver toget foran seg som brekkstang for å nå andre mål enn best mulig jernbane for personer og gods. Vedtatte dobbeltspor gjennom Moss lider av en rekke mangler i forhold til mål, retningslinjer og krav for Intercity og effektiv ressursbruk.

I Moss medfører det en km og ett minutt lengre trasé og reisetid enn nødvendig og øker samfunnets kostnader med sju milliarder kroner mer enn nødvendig:

• jernbanetraséen blir opp mot 3,5 milliarder kroner dyrere enn langtunnel.

• jernbanetraséen krever flytting av containerhavna til en milliard kroner i flyttekostnad.

• jernbanetraséen sperrer for og vanskeliggjør og forsinker og fordyrer bygging av riksveg 19 med 2,5 milliarder kroner og reduserer alternative kryssingspunkt. Riksveg 19 skaper enorme problemer for byen med mye trafikk, støy og forurensning.

• jernbanetraséen har vekket stor motstand i befolkningen, kun 21 prosent er for planen i henhold til siste meningsmåling.

• innebærer å rive en gammel historisk bydel og 500 mennesker tvangsflyttes.

• medfører at Norges nest største jernalderlandsby jevnes med jorden.

• mer enn to km av traseen inkludert kulvert og stasjon ligger i løsmasser og kvikkleire som man bør unngå å bygge i.

• byggingen medføre risikofylte inngrep i byen, med stor byggegrop og årevis med provisorisk riksveg 19 overbelastet med både anleggstrafikk og ordinær trafikk.

• medfører at man må anlegge midlertidige spor i anleggsperioden.

• jernbanetraséen medfører svak knutepunktsutvikling. Mesteparten av arealene går med til jernbaneskinner.

• traséen beslaglegger byens mest attraktive arealer på sjøsiden, som uten jernbaneskinner har et enormt potensial for bærekraftig fremtidsrettet byutvikling med attraksjoner, bolig og næring.

• traséen gir ingen forbedring fra dagens trasé som er fra 1879. Den vedtatte traséen:

- tvinger alle tog til å bremse kraftig ned og stoppe i Moss for all fremtid.

- tilfredsstiller dårligst kravene til sentrumsnærhet, gang- og sykkelavstand, kollektivtrafikk og parkeringsmuligheter.

- medføre økt trafikkstøy i havneområdet i stedet for å bygges skjermet i en langtunnel.

- plattformene flyttes ytterligere 500 meter vekk fra sentrum og kommer nesten 1,5 km vekk fra sentrum.

• medfører dårlig forhold for forbikjøring av godstog.

• gir begrenset mulighet til skalerbar utvidelse og senere sammenkopling til høyhastighetsbane.

Bane Nor oppfattes av flere og flere som en kynisk aktør som har satt ønsket om egen eiendomsutvikling foran behovet for gode og fremtidsrettede transportløsninger og fremtidsrettet byutvikling uten jernbaneskinner i strandsonen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00