MENINGER

Jeg skal ikke spekulere i hvordan forskernes konklusjon kom for en dag, men kan slå fast at vi nok vet mer om hedmarkingenes helse enn hva Lundhaug og Johansen gir uttrykk for.

Hedmark fylkeskommune har relativt god oversikt over befolkningens helsetilstand, for vi har sammen med ulike miljøer samlet inn og systematisert folkehelsedata i flere år. Fylkeskommunene har som et av sine ansvarsområder å skaffe til veie data om helsetilstandene i fylket og bruke den i egen planlegging. De samme data skal også stilles til rådighet for kommunene, så de kan brukes som faktagrunnlag i kommunal planlegging.

Hedmark fylkeskommune vil før 1. mai ha ferdig et oversiktsdokument som beskriver helsetilstand og påvirkningsfaktorene på helse, for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer befolkningens helse. Dette er lovpålagt arbeid, som nå pågår i hele Norge på kommunalt og regionalt nivå. Tallmaterialet skal være en del av grunnlaget for ny kommunal- og regional planstrategi som lages hvert fjerde år. Hamar og Elverum har ferdigstilt sine oversiktsdokumenter. Andre er i full gang.

I tillegg til egne undersøkelser, bruker vi også data fra andre kilder som SSB, Folkehelseinstituttets statistikkbank, ungdata, elevundersøkelsen og statistikk fra egne virksomheter.

Og la meg utdype litt om en av undersøkelsene vi henter data fra. I løpet av 2015 er Ungdata gjennomført ved alle videregående skoler i Hedmark. Ungdata gir mye informasjon om ungdoms liv og helse, og er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid. Undersøkelsen gjennomføres av NOVA og de regionale kompetansesentrene for rus (KoRUS). Det er fem slike sentre i Norge.

Av egne undersøkelser Hedmark fylkeskommune har gjennomført, er Hedmarksundersøkelsen 2013/2014. 4.050 hedmarkinger har svart på 22 spørsmål om hvordan det er å bo og leve i Hedmark. Bl.a. oppgir 78 prosent at helsen er svært god eller ganske god. 75 prosent vil kunne anbefale venner og kjente å flytte til egen kommune. Undersøkelsen gir også informasjon om tilrettelegging for gåing og sykling i kommunen. Tallene kan brytes ned på regioner og de største kommunene, og undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup.

Undersøkelsene i Hedmark harmonerer godt med tallene som Østlandsforskning presenterer om helsetilstanden i Oppland. Vi har riktignok brukt et noe mindre utvalg personer i våre spørreundersøkelser, men har brukt anerkjente byråer til å gjennomføre undersøkelsene. De sier at med vårt utvalg får vi fram tilstrekkelig kvalitet på data til å si noe om tendenser. Vi tar ikke mål av oss å bedrive forskning, men ønsker tilstrekkelig kunnskap for å kunne drøfte og konkretisere hovedutfordringer i folkehelsearbeidet.

Når det gjelder å gjennomføre en større spørreundersøkelse i Hedmark, avventer vi arbeidet som pågår nasjonalt for å utarbeide en felles mal for en slik helseundersøkelse for alle fylker. Ønsket om en felles mal er basert på flere års samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og fylkeskommunene om hvordan man kan få fram kvalitetssikrede spørsmål hvor alle kommuner og fylkeskommuner kan sammenligne sine resultater over tid. Dette arbeidet skal etter planen være ferdig i 2015 og spørsmålsbatteriet består foreløpig av 22 spørsmål. I dette arbeidet er hensynet til å balansere kostnader og hvilket omfang av data som er tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag viktig tema.

Så med bakgrunn i hovedspørsmålet til Kristine Lundhaug og Vegard Johansen, hva vet vi egentlig om helsetilstanden til hedmarkingen, er svaret at vi vet ganske mye. En viktig kilde til kunnskap er offentlig statistikk tilgjengelig på for eksempel ssb.no, fhi.no og nav.no. Mange aktører har over tid gjort en seriøs og viktig jobb med å innhente data på alle samfunnsområder. I tillegg til offentlig tilgjengelig statistikk, er kunnskap skaffet til veie gjennom undersøkelser basert på anerkjente vitenskapelige metoder, og som alle er publisert og godt tilgjengelig for dem som vil gjøre seg kjent med tallene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00