Undertegnede har ventet med å svare på det åpne brevet til «..politisk ledelse» fra «Interrimstyret i Nærmiljølista Ottestad» (IiNO), til etter formannskapsmøte som behandlet saken. (8. november). Formannskapets enstemmige vedtak ble, etter at et forslag om å utsette saken falt, at en innstiller overfor kommunestyret å vedta innstillingen fra driftsutvalget med et tillegg.

Dette skrev Interimstyret i Nærmiljølista Ottestad 7. november.

Det formannskapet var invitert til å ta stilling til var utbygging av Hoberg. I innstillingen fra driftsutvalget het det «Hoberg skole utbygges/opprustes i henhold til beskrevet første byggetrinn, for å ivareta økt elevtall de nærmeste årene.» I driftsutvalgets vedtak var det kun Hoberg det dreide seg om. Det var altså ikke lagt opp til noen endringer verken i skolestruktur eller kretsgrenser.

Men tittelen i saken var «Framtidig skolestruktur i Ottestad», og rådmannens saksframstilling drøfter utviklingen av elevtall og kapasitet ved Hoberg og Arstad skole. Innledningsvis i saksutredningen vises det til høringsdokumentet for utredningsarbeidet med skolestruktur, der det nevnes alternativet med «ny skole». Men i saksutredningen ellers berører ikke rådmannen bygging av en tredje barneskole, eller alternativet med å bygge en felles skole for hele Ottestad. En slik utvikling ville være en skolestrukturendring, og vil eventuelt ligge noen år fram i tid.

Men for å forsikre om at lokalsamfunnet selvsagt, på linje med alle tidligere strukturendringer, skal høres ved skolestrukturendringer, så vedtok formannskapet et tilleggspunkt til driftsutvalgets innstilling: «Det gjennomføres en høring om skolestrukturen i Ottestad, med henblikk på en prinsippavklaring knyttet til 1, 2 eller 3 barneskoler mot 2030.»

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00