Framtidsanalyser er som værmeldinger – faktabaserte, men de gir ingen garanti. Det er likevel smart å planlegge ut fra det vi anser som sannsynlig, heller enn å bli overrumplet.

Sentralisering, digitalisering, raskere omstillingstakt i arbeidslivet, endrede kompetansekrav og en sterkt aldrende befolkning er framtidsbildet for Innlandet.

Hvilke utfordringer vil Nav, andre offentlige instanser og partene i arbeidslivet møte når Innlandet skal tilpasse seg fremtidens arbeidsmarked?

Aldri før har vårt samfunn hatt så rask omstillingstakt. Det som tidligere kunne ta både ti og tjue år å iverksette, kan i digitaliseringens tidsalder bare ta uker.

Dette setter preg på oss som individer, på arbeidsplassen og på vår evne og vilje til å omstille oss til nye krav til kompetanse.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjennom sin Omverdensanalyse prøvd å se inn i glasskula: hvilke samfunnstrender vil bli de viktigste for arbeids- og velferdsområdet fram mot 2030, og hvilke konsekvenser vil trendene få for NAVs brukere og tjenester?

Vi i Nav Innlandet har på samme måte prøvd å se inn i vår regionale glasskule. Det er viktig å se de sentrale drivkreftene for endring. Da blir det lettere å gjøre de riktige grepene.

De fleste vil takle digitaliseringen ganske greit. Men vi har en utsatt gruppe av arbeidssøkere som både kan og vil jobbe, men som allerede har problemer på dagens arbeidsmarked, blant annet på grunn av digitalisering.

Lav eller manglende kompetanse er fellesnevner for de mest utsatte gruppene. Andre store barrierer for å komme inn på arbeidsmarkedet er mangel på fagkompetanse, språk- og helseutfordringer.

Vi tror deres utfordringer kan bli enda større i framtidens arbeidsmarked, fordi jobber som passer for ufaglærte automatiseres bort, og fordi jobbinnholdet endres så mye at det stilles stadig større krav til fagutdanning og digital kompetanse.

Befolkningen i Norge vokser langsommere enn tidligere på grunn av lave fødselstall og lavere innvandring. Innlandsfylkene har allerede landets eldste befolkning, og vi har fødselsunderskudd.

Befolkningen over 75 år vil øke med nær 50 prosent mot 2030. Tall på kommunenivå viser en enda dystrere framtid for mindre kommuner som ligger langt fra det sentrale mjøsområdet.

Innvandrerne gjør at folketallet opprettholdes i distriktene. De som kommer til Innlandet som arbeidsinnvandrere utgjør over halvparten av innvandrerbefolkningen, og klarer seg stort sett selv.

Hovedmålet i arbeidsmarkedspolitikken er et velfungerende arbeidsmarked der flest mulig kan delta og å sikre bærekraftige velferdsordninger.

Brukerne av velferdstjenestene har stadig større forventninger til oss fordi kunnskapen om tilbud og rettigheter er blitt mye mer tilgjengelig.

Jobben med å skape et velfungerende arbeidsmarked klarer ikke Nav alene.

Mer enn før er vi avhengige av tett og forpliktende samarbeid med andre sentrale samfunnsaktører som kommuner og fylkeskommune, fylkesmannen, utdanningssektoren, helse- og sosialsektoren og partene i arbeidslivet.

Vi må ha en felles forståelse for hva som er de sterke drivkreftene før vi sammen kan legge brikkene i puslespillet, og sammen utvikle egen inkluderende velferd i Innlandet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00