Her er vårt svar på flere av temaene:

Berørte innbyggere: Vi ser nå at de skriver at mange blir berørt både ved Øst og Vest. Det har vi sagt lenge, men disse fire synes først nå å innrømme at også Vest-beboere berøres. De sier riktignok at jeg burde ha skjønt det de har skrevet, at berøringen bare gjelder anleggsperioden. Det må de gjerne mene, men vi er dypt uenig.

Vi er overbevist om at svært mange blir berørt, uansett hvilken løsning som velges. Folk må flytte når hus rives. Noen arbeidsplasser og virksomheter får dårlig fremkommelighet eller må reetableres på nytt sted. Mange veier blir stengt med de følger det gir for trafikken andre steder. Sentrum vil få betydelige belastninger med Vest i mange år. Anlegget krever store riggområder og deponier foruten plass til maskiner og utstyr. Vi så omfanget av dette langs Mjøsa under utbyggingen der. Anleggsperioden vil også strekke seg over mange år, noe som gjør dette ekstra utfordrende.

Tilsving og økonomi: Her forholder vi oss til at Bane Nor selv mange ganger har sagt. Tilsving i Elverum, Kongsvinger og Hamar er en del av godsstrategien. Da mener vi at disse kostnadene ikke samtidig kan belastes Inter City-prosjektet. Det er jo også godstrafikk som er grunnen til ønske om ekstra tilsving for Øst.

Godstogene: Her kommenteres det at jeg har fått «en personlig informasjon av planleggingsleder Sverre Setvik.» Den informasjonen kunne de også fått. Den er ikke hemmelig. Inter City planlegges for en godstoghastighet på 100 km/t. At de da skriver: «Hvordan skal det bli her i Norge hvis godstogene skulle begynne å fare rundt i fellessporet med Intercitytoget med farten 100 km/t?» Til det er det da bare å konstatere. Det er den fremtiden det planlegges for.

Økonomi: Når det gjelder det økonomiske, stiller vi, i likhet med svært mange andre, store spørsmål ved beregninger og kalkyler, både for Vest og Øst. Vest har gjennomgående blitt rimeligere, selv om det forutsettes en mer komplisert og senket kulvert. Øst derimot, er blitt dyrere med bl.a. økt sporkrav, tilsving og parkeringshus. Når vi vet at Bane Nor selv ønsker Vest, er det ikke overraskende at mange stiller kritiske spørsmål til kostnadsoverslagene.

Det var på den bakgrunn vi om tilsving og godspakken skrev at dette «bygger opp under en mistanke om at Bane Nor ønsker å gjøre «Øst» dyrest mulig.» Bane Nor er selv de nærmeste til å rydde vekk slike mistanker, men da må det skje på en overbevisende måte.

Konklusjon: Vi ønsker å presisere at vi forholder oss til de opplysninger om krav og spesifikasjoner som kreves for det nye dobbeltsporet. Vi skjønner godt at Bane Nor ikke ønsker å kompromisse med verken kurvaturer eller stigningsgrader for et anlegg som skal brukes de neste hundre år.Vi håper de kommende utredninger og kvalitetssikringer av økonomien vil gi gode avklaringer og forhåpentlig også prege debatten fremover i en konstruktiv retning

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00