Jan Larsen, Rolf Berntsen og Erik Kristiansen vil samle Hamar rundt «vest-alternativet» med spekulativ skremselspropaganda.

For eksempel sies det: Takket være ordførerens «feilhandlinger», vil ikke dobbeltsporet nå Hamar før langt ut i 2030-åra. Hamar kommunestyres vedtak om «øst», 21.desember 2016, nulles ut. Det vil bli en ny langdryg prosess for byen. Det blir dårlig for byen og næringslivet, hvis ikke dobbeltsporet kommer i vest – stasjon beholdes - (biltrafikk får vokse i bykjernen). Selvsagt skal bru utredes. Det blir dårlig for byen og næringslivet at arealer båndlegges uten at trase-avgjørelse tas.

Hovedfokuset hos de tre er kvantitet og økonomi. Ikke kvalitet og miljø. Det er for å si det mildt ikke bærekraftig. Det er på tide å repetere bærekraftprinsippet for Hamar kommune, mine by-venner. Dobbeltsporet er som sagt tidligere århundrets største miljøinngrep i Hamar. Det er en sannhet. Metaforen «elefanten mot musa» gjelder fortsatt og vil gjelde for framtidige generasjoner.

Materielle og økonomiske krav må ikke få dominere et urbant liv, på bekostning av en åndelig, sjelelig og biologisk utvikling, med andre ord et fullverdig liv. Opprettholdelse og utvidelse av dagens rekreasjons- og miljøtilbud i bykjernen skal etter min mening vektes på topp. Høyere enn storsamfunnets behov for å komme seg raskest mulig til og fra hytte og jobb. En statlig billigløsning i form av tog-trase på bro over Hamar-bukta kan således heller ikke aksepteres av miljøene i bykjernen.

Miljøvernminister Gro Harlem Brundtland knesatte det så fenomenalt i sin FN-plan, Agenda 21: Bærekraftprinsippet skal gjelde for alle verdens kommuner. Verken kommuner, privatpersoner, institusjoner eller bedrifter, kan ta seg til rette hvis det går på bekostning av framtidige generasjoners muligheter til å realisere seg. Det må være balanse mellom miljø, økonomi og lokaldemokrati i et samfunn. De tre beina som sammen danner bærekraft i Hamar-samfunnet er altså: Miljø, Økonomi og Lokaldemokrati.

Bergenserne (lokaldemokratiet) presset igjennom sin jernbane-trase, ut og inn av byen gjennom Ulriksfjellet. Til en kalkyle av 2-3 milliarder. Regningen endte på 5-6 milliarder. Pytt, sukket Staten, det er landets nest største by.

I tilfellet «Innlandet» snakker Staten om den viktigste ferdselsåren opp gjennom landet, nemlig Dovre-banen. Så lenge Staten ikke har råd til midt-alternativet under Hamar, står den tilbake med det nest beste, som er østlig trase – svært god kommunikasjon med omlandet – svært god lokal trafikkavvikling – knutepunktvekst Vikingskipet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00