Som innbyggere i et av storfylkets pressområder, hvor utbygging truer landbruk og naturmiljø, savnet vi at han nevnte to viktige områder, nemlig landbruk og naturvern.

På fylkesmannens nettside blir disse to arbeidsområdene nevnt aller først.

Vi ser daglig hvordan matjord blir bygd ned ved store infrastrukturprosjekter, og der det er veikryss eller knutepunkt, blir ytterligere matjord bygd ned av ivrige utbyggere.

I Hamar ligger dessuten det vernede naturområdet Åkersvika. Dette området er naturligvis hardt presset av sin nærhet til byen, nå sist av byggingen av firefelts E6. Neste prosjekt er jernbanens dobbeltspor.

I det siste har det kommet to viktige dokumenter fra FN, et om biomangfold, hvor det listes opp hvordan artene utryddes stadig raskere, noe som også er en trussel mot jordas matproduksjon.

Det andre handler om drivhusproblemet som CO2-utslippene skaper, og som definitivt har store implikasjoner for havnivået, og dermed for bosteder og verdens matproduksjon.

Derfor blir vern av matjord og artsmangfoldet viktigere også i Innlandet i åra framover.

Vi er derfor forundret over at fylkesmannen ikke nevner disse to punktene, bortsett fra litt om den økte flomfaren som mange i Innlandet allerede kjenner på kroppen.

I den aller nærmeste framtid vil valget mellom øst og vest for det nye dobbeltsporet gjennom Hamar komme på fylkesmannens bord.

Disse to alternativene er ikke like når det gjelder påvirkning av Åkersvika, eller når det gjelder å ødelegge dyrket mark.

Vi håper at han legger formaningene fra FN til grunn for sitt standpunkt, og anbefaler vest.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00