Ringsaker må gå inn i framtida med øynene åpne. Velferdsmodellen i Norge er under press og vil være under press i årene framover. Det vi vet, er at vi må tenke nytt og videreutvikle organisasjonsmodeller og kulturer. Samtidig gir teknologien nye muligheter. I Ringsaker har vi, som i mange andre kommuner i landet, store ambisjoner. Ambisjonene og ønskene innenfor alle områder er ofte vesentlig høyere enn det de økonomiske rammene tillater. Men ved å lytte til brukere av tjenestene, pårørende og gode innspill fra andre, har vi gode forutsetninger for å lykkes med å prioritere og videreutvikle kvaliteten i tjenestene.

Vi tar helhetlig ansvar i Ringsaker ved å videreutvikle velferdstjenestene, samtidig som vi bidrar til samfunnsutvikling. Naturlig nok vil de forskjellige politiske partiene har forskjellige hjertesaker de ønsker å kaste lys på og prioriteringer som flertallet gjør som mindretallet mener er feil. Som ordfører i Ringsaker prøver jeg å involvere og informere, og jeg opplever at vi i det store og hele har hatt et godt tverrpolitisk samarbeid. Dette mener jeg bestemt innbyggerne i kommunen har hatt glede av. Det er viktig med tilbakemeldinger både på det vi kan gjøre bedre. Særlig liker jeg fokus på forbedringspunkter kombinert med gode løsningsforslag.

Kommunen må kontinuerlig jobbe med helheten og ha målrettet satsing. Et par eksempel om sammenhenger: Skal vi få gode ansatte i pleie og omsorg, må ungene ha gode barnehager og skoletilbud. På den måten sikrer vi at folk vil bo her og at de vil søke jobb i Ringsaker. Gode barnehager og skoler sikrer også fremtidens helsearbeidere, altså gode barnehager og skoler er også bra for de eldre.

Med et velfungerende næringsliv som trives i Ringsaker, skapes arbeidsplasser og inntekter til kommunen. Dette igjen er positivt for kommuneøkonomien. Og med god kommuneøkonomi kan vi satse både på kort og lang sikt på å videreutvikle eksempelvis eldreomsorgen.

Jeg ser at Pensjonistpartiet sier at det er stusselig å bli gammel i Ringsaker. At enkelte opplever at hverdagen er vanskelig. Det tror jeg vi alle har en forståelse for. Men at det slås fast at det generelt er stusselig, mener jeg er feil. Jeg deltar på store og små arrangementer i kommunen og møter unge og eldre. De aller fleste eldre i Ringsaker er aktive, de er engasjerte og lever gode liv. Og disse eldre er som alle andre aldersgrupper, selvstendige mennesker som selv har kontroll over sin hverdag.

LES OGSÅ: Eldre har lav status i Ringsaker kommune.

Så er det mennesker som trenger kommunenes hjelp. Det får de på forskjellige måter i forskjellige tilbud, basert på den enkeltes behov. Og vi har gode tjenester. De som mottar dem er fornøyd, det ser vi ut fra brukerundersøkelser. Vi bruker mer penger på tjenestene enn sammenlignbare kommuner (KOSTRA-tall). Spørsmålet er om vi bruker pengene riktig. Pleie- og omsorgstjenesten drives under paraplyen Motivasjon og mestring. Bedre tjenester er hele tiden målet.

Gode frivillige krefter som har alltid bidratt i Ringsaker. Men vi ser nå at det jobbes bedre enn noen gang med inkludering av frivillige krefter inn i våre PLO-tilbud. Et godt eksempel er de flotte venneforeningene på våre sykehjem og et annet er alt det som kommunen har gjort sammen med VilMer inn i våre institusjoner. Store og små aktiviteter, gylne øyeblikk i hverdagen. Dette er et unikt offentlig-privat-frivillig samarbeid som fortsatt bare er i startfasen, og som jeg er sikker på vil bli lagt godt merke til i hele kommunen om ikke lenge.

Ringsaker kommune er også med på en større satsing nå med en rekke aktører for å etablere en innovasjonsklynge innen helse og folkehelse. Dette arbeidet og resultatene her ser jeg fram til å jobbe videre med politisk. Jeg er stolt av jobben som alle ansatte og alle frivillige gjør for de som trenger våre pleie- og omsorgstjenester. Jobben vil aldri være fullført og jeg gleder meg til å være med å utvikle tjenestene i Ringsaker videre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00