Fylkene har fått oppdraget fra regjeringen, og Fagforbundet Hedmark mener at fremgangsmåten er lik den som ble brukt i arbeidet med kommunereformen: En ber fylkeskommunene om å slå seg sammen med naboene uten å gi klare svar på hvilke oppgaver de fremtidige regionene skal ha.

LES OGSÅ: Sigbjørn vil ikke røre grensene

Fagforbundet Hedmark frykter at regionreformen, som vil gi store endringer i organiseringen av samfunnet, blir tvunget gjennom for fort og uten en god prosess på forhånd.

Regjeringens regionreform er basert på Stortingsmelding 22: Nye folkevalgte regioner – Rolle, struktur og oppgaver, som ble lagt frem for Stortinget i april i år. I meldingen foreslår regjeringen ti regioner. Meldingen er et dårlig grunnlag for å starte en så stor omstrukturering som det regionreformen er, og gir fylkeskommunene få klare svar på hva de skal drive med i framtida.

Deres viktigste oppgave vil være å drive samfunnsutvikling, uten at det er spesifisert hva regjeringen legger i dette begrepet. Fagforbundet Hedmark undrer seg over hva formålet med store regioner er da? Frustrasjon over dette kom tydelig til uttrykk blant flere fylkesordførere da Stortingets kommunal- og forvaltingskomité arrangerte åpen høring om meldingen før sommeren.

Et annet forhold ved reformen som gir mye usikkerhet, er at en ikke får vite om oppgavene som er foreslått overførte til nye regioner, faktisk blir overført før våren 2017, samtidig som den nye regionstrukturen skal legges frem. Det er udemokratisk å gi folkevalgte fylkeskommunene i oppgave å bli større uten å begrunne hvorfor det er nødvendig, eller å si noe om hvilken funksjon de nye regionene skal ha. Store omstruktureringer må være basert på faktiske problemstillinger, og med et klart mål om hvilke utfordringer og problem de skal løse.

Vi er ikke imot at fylkeskommuner som ønsker det, slår seg sammen. Basert på demokratiske avgjørelser, og i samråd med de ansatte og deres organisasjoner, er dette selvsagt opp til hvert enkelt fylke. En vurdering av større regioner må ses i lys av både kommunestruktur og oppgavefordeling, og være et ledd i demokratiseringen av den regionale statlige forvaltningen. En overføring av oppgaver fra andre statlige etater til et nytt større regionalt nivå kan gi regjeringen sitt ønske om store regioner den legitimitet som er nødvendig.

Skal nye, større regioner bli bærekraftige institusjoner med legitimitet i folket, må de ha ansvaret for store og viktige oppgaver som krysser kommunegrensene. Fagforbundet Hedmark mener derfor at også spesialisthelsetjenesten må løftes inn i debatten om regionreformen. Det samme gjelder det statlige barnevernet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00