Vi er spesielt opptatt av at flere reisende skal velge toget i og mellom byområdene, og at mer gods skal transporteres på skinner over lange distanser.

Etter at vi overtok regjeringskontorene i 2013 har utbygging av nye prosjekter pågått for fullt, og vi har økt bevilgningene betraktelig til planlegging av nye prosjekter og til vedlikehold av dagens jernbanenett. Dette har gitt gode resultater.

Det settes stadig nye passasjerrekorder og vi ser en positiv utvikling for godstransport på bane.

I vår la vi fram Nasjonal transportplan 2018-2029, og her løftes jernbanesatsingen til et nytt nivå. I den tolvårige planperioden er det i gjennomsnitt lagt opp til å bruke 45 prosent mer penger enn i 2017.

Et av de viktigste bidragene for å styrke den skinnegående person- og godstransporten i årene framover er utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet.

Da enkeltsporene og stasjonene ble bygget på 1800- og 1900-tallet, var jernbanen helt sentral for utviklingen i flere av disse byområdene.

Akkurat som den gang vil ny jernbaneinfrastruktur – med blant annet dobbeltspor tilrettelagt for høyere hastigheter, krav til sikkerhetssoner og fortetting rundt stasjonene – være en like viktig premissleverandør for byutviklingen.

Valg av trasé i byområdene vil legger føringer og begrensninger for arealbruken i mange tiår framover.

InterCity-utbyggingen på Østlandet skal knytte sammen bo- og arbeidsregioner. Valg av trasé er en avveining mellom å treffe markedene best mulig og muligheten for raskest mulig reisetid.

I konseptvalgutredningen om InterCity-strekningene ble det blant annet pekt på at underveis-markedet er viktig, og at sentral stasjonslokalisering i byene er avgjørende for å treffe dette markedet best mulig.

Det har i sommer vært flere oppslag og innlegg i pressen om trasévalg og stasjonsplassering i flere av byområdene på InterCity-strekningene.

Jeg er glad for engasjementet, det bidrar til å få fram både positive og negative sider ved foreslåtte traséalternativer. Bygging av ny jernbaneinfrastruktur i byområder vil som regel medføre ulemper. Å gjøre absolutt alle til lags er ikke mulig.

Endelige beslutninger om trasévalg skal være grundige, og må ivareta jernbanefaglige, statlige og lokale hensyn. Dette er ikke like enkelt i alle byområdene.

Beslutningene om trasévalg krever derfor god dialog mellom berørte parter i stat og kommune. Her mener jeg at vi har gode prosesser, så benytt sjansen til å delta i debatten før beslutninger tas.

Jeg er også opptatt av at når de endelige beslutningene om trasévalg er tatt, må oppmerksomheten rettes mot gjennomføringen av prosjektene. Vi må unngå lange runder med omkamper. Da risikerer vi at utbyggingene blir utsatt, og at de reisende må vente unødvendig lenge på tilbudsforbedringene.

Les også
NYHET Se intervju med statsministeren her.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00