MENINGER

Innlegget innledes med følgende påstand: »Årets valgkamp vil skille seg klart ut fra alle tidligere på ett vesentlig punkt. Det er ikke noe å love bort i år..». Videre skriver Busterud: «Om 97 dager er det kommunevalg. Årets valg skiller seg sterkt fra foregående valg å ett punkt. Nå er det ikke nye goder, fra en kommune som går med solide overskudd, som kan tilbys. For første gang går Hamar kommune med røde tall og økonomien i feil retning. Mens kommunen drev 60 millioner dyrere enn sammenlignbare kommuner i 2013 hadde den økt til 120 millioner i 2014 ifølge kommunens innleide økonomiekspert, Bjørn Brox». Er det så sikkert at sammenligningene er helt relevante?

Artikkelforfatteren kommer med en del symbolikk om valgflesk, pølser i pølsegryta og penger til bilens bensin, service og vedlikehold, som etter min mening mer hører hjemme i økonomiundervisningen på ungdomsskolen eller i verste fall på videregående skole enn i en seriøs artikkel i en dagsavis like før kommunevalget. Jeg har i tidligere innlegg pekt på at Hamar kommune i årrekke med Arbeiderpartiet ved roret, har hatt rimelig bra økonomi, ikke minst takket være nøkterne og ansvarlige kommunepolitikere ved roret, en administrativ ledelse som har vist evne til budsjettdisiplin, og et bra kraftutbytte.

Når det økonomiske bildet er blitt helt annerledes i løpet av de siste årene, har det trolig flere årsaker. Det er godt mulig at kommunen etter hvert har fått en vel topptung og kostbar administrativ ledelse, «ekperimentet» for noen år siden, med å gå over fra den såkalte «hovedutvalgsmodellen», med vekt på sektorstyrt politisk og administrativ ledelse til den såkalte «komitemodellen», hvor mer myndighet og ansvar er samlet hos et begrenset antall formannskapsmedlemmer kanskje likevel ikke har vært så godt?

Men den aller viktigste årsaken til Hamar kommunes økonomiske «uføre» nå er de enorme investeringene flertallspolitikerne, både tidligere og nåværende, må ta ansvaret for, og vi skatteborgere og innbyggere i Hamar kan bare med gru tenke på hva som vil skje dersom lånerenta på kommunens gjeldsforpliktelser skulle gå betydelig opp i løpet av få år.

Jeg er enig med Busterud i at kommunens politikere må gjøre det som både er forsvarlig og mulig for å bringe balanse i regnskapene. Men det er enda ingen grunn til å svartmale bildet og skape panikkstemning, verken blant innbyggerne eller politikere. Jeg har enda ikke sett at Staten har planer om å sette Hamar kommune under administrasjon, og Hamar kommune er heller ikke enda, kommet på den såkalte «Robeck-lista».

Avslutningsvis vil jeg peke på at jeg ikke deler Busteruds syn når det gjelder hans «kullsviertro» på betydningen av et økonomiutvalg i kommunen. Det er tross alt de valgte politikere i formannskap og kommunestyre som både har myndigheten og ansvaret for kommunens drift og innbyggernes ve og vel. Det siste gjelder også de eldste generasjoner som trenger å få dekket sine hjelpebehov nå og ikke vente til eldrebølgen er der. Politikk er å ville prioritere og å ta ansvar for sine beslutninger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00