I HA 11. november uttaler Anita Ihle Steen at all utbygging i Ringsaker er «basert på overordnede føringer i SMAT-planen», Hedmarks regionale plan for samordnet areal- og transportplanlegging. Vi tviler. For å ta ett eksempel: Den såkalte Ringsaker handelspark skal etableres ved Arnkvern-krysset på E6. Denne utbygginga tar alene om lag 200 dekar dyrka mark.

Vi finner ikke spor i SMAT etter noe nytt næringsområde ved Arnkvern. Ifølge SMAT-planen har Ringsaker sine nye næringsarealer på Rudshøgda, i Pellerviken ved Brumunddal og i Nydal – ikke ved Arnkvern. Hvis ordføreren mener at Ringsaker handelspark er i tråd med regional plan, må det være basert på en forståelse av SMAT som det har offentlig interesse å kjenne. Mener Ringsaker virkelig at SMAT-planen tillater enhver utbygging innafor de områdene planen gjelder for?

Dersom regionplanen forstås slik også i de andre tre kommunene – at SMAT gir kommunen full frihet innafor de svært romslige grensene på oversiktskartene – da er ikke planen verd papiret den er skrevet på.

Jordvernalliansen vil hevde at SMAT-planen gir noen føringer som kommunene ikke kan heve seg over. For eksempel sier planen at «det skal skapes klare og naturlige langsiktige grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområdene.» Et raskt blikk på bildet av den planlagte Ringsaker handelspark sier oss at iallfall denne utbygginga vanskelig kan sies å være basert på overordnede føringer i SMAT-planen.

Arbeidsutvalget, Jordvernalliansen i Hedmark

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00