Som kommunepolitiker for 30–40 år siden fikk jeg blant annet være med på få bygget en skole for 1 elev (!), enstemmig vedtatt, da vi visste at barnetallet ville øke på allerede året etter.

I årene som fulgte ble nyskolen i Sollia (i Stor-Elvdal) også et viktig samlingssted, som bidro sterkt til at denne delen av kommunen fikk et vekstsenter. Kuriøst nok: Selve skolebygget var et utvidet «Moelven-hus»!

At jeg hele mitt yrkesaktive liv var skolemann (riktignok videregående skole for det meste) betyr at jeg stadig ikke kan la være å bry meg om, og med, barn og unges muligheter, derfor dette:

Det snakkes om kortreist mat og kortreist skogsvirke i Ringsaker, og det er selvsagt bra, men det aller viktigste råstoffet som enhver kommune har, er barn og unge.

Følgelig er det å sørge for trygg, trivelig og lærende oppvekst en primæroppgave. Mer enn i noen tidligere tider er «tilhørighet» en viktig betingelse, ikke mist for læring.

Da gjør man ikke opp balansen i en kommuneøkonomiplan ved å legge ned skoler, før alle andre steiner er snudd. Det er lettvint for en administrasjon å budsjettere slik, for da må politikerne engasjere seg i å finne andre løsninger!

Nedleggelser av skoler skjer bare når

a) det faktisk er så synkende barnetall at drift er umulig,

b) skolebygningene er i så dårlig forfatning at de må kondemneres,

c) at skolen ikke holder nasjonale mål for læringsarbeidet, elevene mestrer ikke. I det siste tilfellet skal det gripes inn pedagogisk langt tidligere, ved første varsel.

I økonomiplanen for Ringsaker foreslås altså Fagernes skole nedlagt.

Er det a), b) eller c) som er grunnen? Meg bekjent ligger ikke skolen signifikant under gjennomsnittene på nasjonale prøver, administrasjonen er styrket ved samordninger med naboskolen, gamle skolen revet og nytt skolebygg ble innviet i 2016, barnetallet er lavt pr. i dag men prognoser viser vekst i nær framtid.

Da er det bare ren økonomi som styrer forslaget. Her skal det spares. Hvorfor?

For å dekke bøtene i sykehussektoren? For å kunne bidra med store tilskudd til PR-messige (jule) arrangementer?

Men her blandes kulturbudsjettet inn, det er da noe annet?

Da bør flere spørre seg om det finnes større lokale kulturbærere enn særlig grendeskolene!

Etter nå i snart 15 år ha fått være med på juleavslutninger, sommeravslutninger, gode gammeldagse 17. mai-feiringer, konserter og opptredener av elever og bygdefolk, særlig skolens Prøysen framføringer er flotte minner, sammen med juletrefester og jubileer, ikke minst skolens 125-årsmarkering 18. juni, med deltagelse av gamle og unge, med tradisjonsmat og gamle sangleker og så videre, og fortsatt er det vel slik at skolens lokaler benyttes på kveldstid til alskens forenings- og friundervisningsting?

Viktigere kulturhus finnes ikke enn skolene i grendene!

Når en så hører at flytting av Næroset-elevene til Moelv vil medføre økte skyssutgifter og at det må investeres 15- 18 millioner kroner for å pusse opp fraflyttede paviljongbygg fra 1980-tallet for å få plass til alle, så faller jo argumentet med å få være elev i den praktfulle nye Moelv skole bort!

Etter folkemøtet på Nærvang 28.11. kom det fram i nettnyhetene (HA, RB) at Arbeiderpartiets representanter hadde vært tvilende/nølende til å la skole leve.

Kommunene lider under dagens regjering på grunn av manglende eller minimale overføringer i forhold til arbeids- og ansvarsområder, «alle» ønsker et regjeringsskifte i 2021, men da må også Arbeiderpartiet i Ringsaker se at det krever en innsats som medfører tillit fra langt flere enn det nå kan ligge an til.

Og om det faktisk skulle gå slik all fornuft tilsier, at et nytt innlandssykehus etableres i Mo-skogen, så vil dette ganske fort medføre behov for plass, boliger, barnehager og skoler, også utenom sentret.

Konklusjon: Det må gis entydig signal om at det styrende Arbeiderpartiet ikke legger ned skoler, i alle fall ikke uten en gjennomarbeidet pedagogisk forankret plan.

I det videre arbeid må en også klare å avvente/ta hensyn til både sykehusvedtak og stortingsvalg!

I sin tid var skolestrukturene i Midt- og Nord-Østerdal utsatt for nedskjæringsspøkelset.

Hele dalen mobiliserte den gang under kampropet «Ta til vettet NÅ! Skolan skal bestå!»

Og skolene ble stående.

Jeg tillater meg å hevde at slagordet godt kunne brukes også i dag!

Med dette ønskes lykke til med viktig budsjettarbeid, og med økonomisk planlegging, hvor en tar godt og inderlig vare på det fineste råstoffet i hele kommunen!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00