Ingen fare for sikkerheten på norske jernbaner, presiserer leder i Europabevegelsen, Maria Hollen i et svar til meg i HA 25. oktober. Samtidig understreker hun at norsk jernbanedrift ikke skal styres fra EU sjøl om vi aksepterer Jernbanepakke IV.

Uansett standpunkt til jernbanereform og ulike europeiske jernbanepakker, bør alle være enige om at et lands jernbanepolitikk og organisering er viktig. Slike avgjørelser bør derfor være under demokratisk og nasjonal kontroll. Jeg mener at dersom Stortinget godtar direktivene i EUs fjerde jernbanepakke, mister Norge denne kontrollen. Det verste er allikevel at det er umulig å reversere en slik avtale. Den eneste muligheten er å si opp EØS-avtalen.

EUs fjerde jernbanepakke innebærer krav om konkurranseutsetting av innenlandsk persontrafikk og obligatorisk bruk av anbud. Dermed kommer både krav om sikkerhet og opplæring under press. Økonomien i private selskaper presses, og strengere krav til sikkerhet og kvalitet i Norge blir umulig. EUs direktiver vil være styrende, og tanken er at EU-organet ERA skal ha ansvar for godkjenning på ulike områder. Evt. klagesaker eller tvistesaker skal primært løses av ERA – hvis ikke går sakene til EU-domstolen.

Hollen understreker at Jernbanetilsynet vil ha de samme oppgaver som i dag, og at Jernbanepakke IV ikke har noen innvirkning på sikkerheten. Det samme understreker samferdselsminister Jon Georg Dale i flere innlegg. I utgangspunktet ser dette tilforlatelig ut, men det vil være ERA som fastsetter premissene for innhold i sikkerhetssertifikatene. Dessuten vil ERA kunne gripe inn hvis konkurransebetingelsene hemmes. Krav til lokomotivføreropplæring i ulike selskaper kan ligge vesentlig lavere enn nasjonale standarder i Norge. Derfor mener jeg at rammebetingelsene for Jernbanetilsynet oppgaver og posisjon endres. Uansett vil krav om fri konkurranse og anbud være i motstrid til ønske om å stille spesielle krav til trygghet, kompetanse og sikkerhet.

Når saken skal opp til behandling i Stortinget på nyåret, har Norge et valg i og med vi ikke er medlemmer av EU. Politikerne bør lytte til en enstemmig LO-kongress i 2017 og mange andre viktige samfunnsaktører i å benytte seg av vetoretten mot Jernbanepakke IV.

Styremedlem i Hedmark Nei til EU

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00