Utredningene har vært preget av BNs forutinntatte prinsipielle standpunkt om at stasjonen skulle forbli der den har vært i 130 år. Det er en holdning som er lite forenlig med de krav som må stilles til objektivitet fra utredningsansvarlig og har medført unødvendig strid og en ineffektiv prosess.

Dette skrev Lars Eide i HA 8. desember.

BN undervurderte engasjementet, kraften og utholdenheten i lokalsamfunnet. Alternative, realistiske muligheter ble påvist. Politikerne hadde mot til å trosse BNs autoritet og vedtok 21. desember 2016 ØST- alternativet, som framsto som best for byen, for regionen, for et flertall av de reisende og best rangert for både prissatte og ikke prissatte konsekvenser.

Kommunalministeren var i september nær ved å ta en avgjørelse i tråd med kommunestyrets vedtak, men fant grunn til å kreve at BN først måtte gjøre et grundigere arbeid, dvs. foreta en likeverdig utredning, herunder å finne beste løsning for ØST. Hamar Kommune ble gitt hovedansvaret for den videre prosess.

Notat fra Jernbanedirektoratets (JD) innledende samtale med BN ble framlagt for formannskapet 06.12. Det gir noen signaler som bør påkalle den største oppmerksomhet fra politisk og administrativ ledelse i Hamar. JD og BN setter seg selv i lederrollen og gir betenkelige føringer om innholdet i, og organiseringen av, den videre prosess. VEST med bru over Hamarbukta er igjen medtatt som et alternativ for utredning, til tross for at dette er avvist av Hamar Kommune, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

Hamar kommune må snarest sørge for

• å innta den tildelte plassen i førersetet og i praksis utøve lederrollen

• å stille konkrete krav til utredningen av ØST for å forbedre BNs løsning økonomisk, teknisk og funksjonelt og slik hindre en reprise av den mangelfulle tilleggsutredningen fra juni 2017

• å få gjennomslag for kommunens syn på hva som gir beste byutvikling

• løpende kvalitetssikring av tekniske og økonomiske konklusjoner

• at presentasjoner utformes slik at de gir publikum rett virkelighetsforståelse

• effektiv framdrift for raskest mulig beslutning.

Vi har foreslått, og gjort kjent for beslutningstakere, flere kvalitetsmessige forbedringer av ØST som kan eliminere innsigelsesgrunner og gi

• betydelig mindre konsekvens for dyrket mark

• redusert inngripen i naturreservatet

• løsning for tilsving for gods

• gunstigere kryssløsninger for veg – bane

• gunstig togforbindelse Elverum-Hamar-Oslo

• opprettholdelse av brannstasjonen og parkeringen for Vikingskipet.

JD og BN må nå innlede et mer konstruktivt samarbeide med Hamar for å utvikle beste løsninger, i respekt for Hamars 38-1 og Regjeringens føringer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00